Huiskring

Wat is een huiskring?

Onze gemeente kent verschillende kringen. Tweemaal in de maand komen ze bij elkaar. En eenmaal in de maand komen de kringleiders bij elkaar voor toerusting. We vinden de kringen heel belangrijk en moedigen (nieuwe) leden dan ook aan om deel te nemen aan een gemeentekring. Wij geloven dat kinderen van God op een bijzondere en unieke wijze gestimuleerd worden om te groeien in hun geloof en in het omzien naar elkaar, wanneer zij deel uitmaken van een kleine gemeentekring!

Bijbelse fundering

Jezus werkte met de kleine kring! Onze Heer en Heiland heeft veel tijd gegeven aan het toerusten van twaalf mannen die Hij in afhankelijkheid van God koos voor een specifieke missie: “En het geschiedde in die dagen, dat Hij naar het gebergte ging om te bidden, en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God. En toen het dag ge­worden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook aposte­len noemde: (Lukas 6:12-13). Veel van het onderwijs dat Jezus gaf, werd verder toegelicht en verdiept in de kring van apostelen. Wanneer de Here Jezus de grote schare onderwees, dan was dat vaak in de vorm van gelijkenissen. Aan de discipelen werd vervolgens de diepere betekenis uitgelegd (zie Markus 4:10-11). De eerste gemeenten kenden dus kringen! In Jeruzalem komen we twee soorten samenkomsten tegen. In grote samenkomsten in de tempel, maar ook in de huizen kwam men samen om te eten en te delen in het geloof (zie Handelingen 2:46). Ook de jonge gemeentes in Azië kwamen in huisgemeenten bij elkaar, lees maar even mee:

U groeten de gemeenten van Asia. Vele groeten in de Here van Aquila en Prisca en van de gemeente bij hen aan huis. (1 Corinthe 16:19 NBG51)

Praktisch

De kringen vinden aan huis plaats en staan onder leiding van een kringleider. Naast Bijbelstudie is er ruimte voor onderlinge zorg, gebed en samen zingen. De avonden vinden over het algemeen tweemaal in de maand plaats We willen graag een gemeente van kringen zijn en stimuleren mensen zoveel mogelijk deel te nemen aan een gemeentekring. De kringleiders komen eenmaal per kwartaal bij elkaar voor toerusting en bemoediging.