Doop

Wij geloven, dat de doop door onderdompeling op de belijdenis van je geloof door de Here Jezus is ingesteld. Dit is de opdracht die Jezus gaf aan Zijn discipelen en die tot op de dag van vandaag wordt toegepast in de gemeente. Leest u even mee:

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” (Mattheus 28:19)

Keer op keer maken we mee, dat mensen tot geloof komen en dan op grond van Gods Woord en het innerlijke getuigenis van de Heilige Geest een diepe drang ervaren om hieraan te gehoorzamen. De doop heeft een heel rijke en diepe betekenis.

Een symbolische afwassing

De afwassing van de zonden. Dit is de eerste betekenis. Wat God door de Heilige Geest bij ons aan de binnenkant voltrekt, wordt verbeeld in de doop. Kijk maar wat er staat:

“Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden” (Hand 2:38).

De vergeving van je zonden vind plaats op grond van het geloof en het vertrouwen in het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Dan worden je zonden weggedaan en dit laat je zien door de doop. We onderstrepen met grote nadruk dat alleen het bloed van Jezus deze reiniging van zonden kan geven. De doop is niet meer dan een voorstelling hiervan. In sommige kerken leert men dat de doop deze reiniging tot stand brengt. Het ritueel is dan dus nodig voor de verlossing. Zonder doop geen verlossing. Wij geloven dat dit afdoet aan de grootheid van Jezus en het unieke van Zijn werk. De doop is een verzekering van God aan Zijn kinderen dat zij gered zijn van hun zonden. Hij zegt als ’t ware: Zo waar als dit water u reinigt en afwast, zo waar bent u gereinigd en gewassen van uw zonden door het kostbaar bloed van Christus!.

Een symbolische begrafenis

Er is nog een tweede en heel belangrijke betekenis. Het is de apostel Paulus geweest, die de doop, en ten diepste het werk van Christus aan het kruis, tot in zijn uiterste consequenties heeft doordacht. Leest u even mee:

“Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.” (Romeinen 6:3-4)

Niet alleen heeft Jezus onze zondeschuld weggedragen aan het kruis, hij heeft ook de bron van de zonden, de oude mens, aan het kruis genageld. Hiermee verbreekt Jezus de zondemacht in ons leven. Wie met Christus gestorven is en dan gedoopt wordt, laat zich met Hem begraven. Er volgt uit, dat je eerst in Christus geloven moet. Zo lang je niet gestorven bent, kun je niet begraven worden. Pas als je met Christus gestorven bent, kun je worden begraven door de doop tot de dood. Maar let op, hier stopt het niet. Je blijft niet in het watergraf, maar komt weer boven. In Christus ontvang je een nieuw leven waarin de macht van de zonde verbroken is en dat onder leiding staat van de Heilige Geest. De opstandingskracht die Jezus terugbracht in het leven, werkt in de kinderen van God. In Hem gestorven en in Hem opgestaan in een nieuw leven:

“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” (2 Corinthe 5:17)