Bijbel

In onze gemeente geloven we en belijden we dat de Bijbel het onfeilbaar Woord van God is en ons de weg wijst naar de Here Jezus die ons verlost van de zondeschuld en ons eeuwig leven geeft.

Een wonderlijk boek

De Bijbel zelf verklaart door God geïnspireerd te zijn. We kennen het woord wel uit bijvoorbeeld de schilderkunst. Wanneer een schilder een mooi schilderij gemaakt heeft dan spreken we over een geïnspireerd schilderij. In dit verband is inspiratie zoveel als een creatieve gedrevenheid tot het maken van een schilderij. Deze inspiratie heeft echter niets met de Bijbelse inspiratie te maken. De Bijbel is geïnspireerd door God. Het is een verzameling van 66 boeken, ontstaan in een periode van ongeveer 1500 jaar in verschillende landen en culturen. De Bijbel kent drie talen: Hebreeuws, Aramees en Grieks. De Bijbel is geschreven door verschillende soorten mensen, van vissers, theologen tot grote staatslieden. De Bijbel omvat verschillende vormen van literatuur: poëzie, proza, geschiedenis etc.... Toch zeggen we dat deze boeken door God aan ons zijn gegeven en dat Hij de auteur is! Hoe is dat in zijn werk gegaan?

Uitgeademd

Dit proces noemen we inspiratie. Inspiratie is de beslissende invloed die de Heilige Geest heeft uitgeoefend op de menselijke bijbelschrijver, zodat de Goddelijke boodschap onfeilbaar in menselijke bewoordingen werd uitgedrukt.

“want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” (2 Petrus 1:21).

Een bijzonder belangrijke tekst hierbij is deze:

“Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,” (2 Timotheus 3:16).

Heel de Bijbel is van God ingegeven of door God geïnspireerd”. Het woord dat Paulus hier gebruikt voor inspiratie betekent zoveel als " van God uitgeademd". De Bijbel is van God uitgeademd. Dit wil zeggen dat de woorden in de Bijbel van Hem zijn uitgegaan; het zijn Zijn woorden, zoals Hij wilde dat ze opgeschreven zouden worden. Het zijn ook woorden die God heeft ingeblazen, wat wil zeggen dat Hij ze door middel van menselijke instrumenten (profeten en apostelen) in schrift heeft laten vastleggen. Je zou het proces, met alle eerbied gezegd, kunnen vergelijken met God die de mens als een blaasinstrument bespeelt. God bepaalt wat voor melodie er uit het instrument komt. Hij bepaalt het eindresultaat. Tegelijkertijd bepaalt het muziekin­strument de klank die eruit komt. Een trompet geeft een andere klank dan een hobo. Zo ook zien we in de verschillende Bijbelboeken dat het karakter van de schrijver (Paulus, Lucas of Mozes bijvoorbeeld) behouden blijft.

Het is zo bijzonder dat al deze schrijvers in hun verschillende culturen en achtergronden door God gebruikt zijn om één boek te schrijven met een geweldige eenheid. De grote boodschap van de Bijbel is de komst van Jezus Christus naar deze wereld om aan het kruis te sterven voor onze zonden. Maar Hij bleef niet in het graf, na drie dagen werd Hij door de Vader opgewekt. Straks keert Hij terug om alles te herstellen. Wij raden u aan dit boek te lezen. Het is Gods boodschap voor u!